پست 49 - دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی
/center


دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام گل بگو گل بشنو...شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست بر درش برگ گلی میکوبم روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه ی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه ی دوست کجاست...

تست خودشناسی (آیا شما خجالتی هستید ؟خجالت

اگر می خواهید پاسخ این سوال رو بدونید بی مقدمه به 10  سوال مطرح شده پاسخ بدید ................................

1- کدام رنگ رادرمیان رنگ های زیر بیشتر دوست دارید ؟(رنگ نه تیم )

1- مشکی                               2- خاکستری

3- قرمز                                   4- آبی

2- رفتار شما وقتی که دریک جمع غریبه قرار میگیریدچیست؟

1- معمولا ساکت می مانید       

2- معمولاپرحرفی می کنید.

3- معمولاحرفی برای  گفتن پیدا می کنید. 

4- معمولا نظرات مختصری رابیان می کنید .

3- وقتی درکلاس درس هستید :

1- معمولادرردیف عقب می نشینید تاپرحرفی کنید

2- معمولادرگوشه ای ازکلاس می نشینید.

3- آنقدرحرف میزنید تااستاد عصبانی شود.

4-زمانی که نیازبه صحبت باشد صحبت میکنید .

۴- معمولاوقت خودرادرمنزل چه طورمیگذرانید؟

1- معمولاباتلفن صحبت میکنید 

2-بااینترنت مشغولید

3-به موسیقی گوش می کنید

4- درخصوص مسائل و مشکلات پیش آمده صحبت میکنید.

5- درانتخاب مدل لباس کدام مورد درباره ی شماصدق میکند ؟

1- ازمیان مدل های قدیم و جدیدهرچه دوست دارید انتخاب میکنید.

2-هرچه که پوشش محسوب شودکافی است.

3- آخرین مدل روزرامیخرید .

4- معمولاازآنچه درجامعه مداست بی خبرید

6-اگربه یک مهمانی دعوت شوید که عده ی زیادی غریبه درآن حضوردارد

1- حتما میروید تاباافراد جدید آشناشوید .

2- مهمانی باحضورآن همه غریبه نمی روید.

3- شایدبروید بهترازماندن درخانه است .

7- درکدام مکان زیراحساس راحتی بیشتری می کنید ؟

1- مکان های شلوغ و پرجمعیت  2- مکان های خلوت

3- مکان هایی که جزافراد آشنا غریبه درآن حضورنداشته باشد

4- جایی که کاملا تنها باشید

8-معمولا هرچند وقت یکبارباخانواده بیرون می روید ؟

1- خیلی به ندرت      2- فقط وقتی قراربه رستوران رفتن باشد

3- همیشه              4- گاهی اوقات

9- درمیان حیوانات زیر کدام رابیشتر دوست دارید ؟

1- گربه      2- سگ         3- میمون         4- پرندگان

10- شمادربرخوردبادیگران دارای چه مشخصه ای هستید ؟

1- دوستانه و صمیمی              2- خنده رو وبشاش

3- سردوبی تفاوت                  4- عبوس و گرفته

 

 


دسته اول : اگرشمامتعلق به این گروه

باشید ...زندگی شما کاملاشکل اجتماعی

داردوبدون دیگران ورابطه باآنها شما تقریبا

مریض خواهید بود برای شماگذراندن وقت

بادیگران یک امر حیاتی است شمابودن در

جاهای شلوغ رادوست دارید ودرهرجمعی

که قراربگیرید آن قدرشلوغ میکنیدتاتوجه

همه رابه خودجلب کنید .شمادربرابر

افسردگی مصونیت کامل دارید

برایتان روزهای سرشارازشادی را آرزو

داریم .................

دسته دوم :  به نظر میرسد زندگی

اجتماعی برای شما دردرجه اول اهمیت

قرارندارد البته این به این معنی نیست که

شما ازمردم متنفرید وفقط دوست ندارید

که همیشه و هرجا اطرافتان پرازافراد نا

اشنا باشد.حتی درشرایطی که غریبه ها

حضوردارند فاصله خودراباآنها حفظ میکنید

امادرمجموع بودن بادیگران رابه تنهایی

ترجیح می دهید هرچند گاهی عکس این

موضوع اتفاق می افتند .

اماسعی کنید ازجاده اعتدال خارج نشوید

دسته سوم : شماعلاقه ی چندانی به

دیگران وارتباط داشتن باآنهاراندارید. شما

هنوزبه مرحله جامعه گریزی نرسیده اید

ولی به نظر میرسد فاصله چندانی با آن

ندارید . شماعلاقه چندانی به جمع ندارید

وبودن بادیگران برایتان کسالت آوراست .

اگراین روش ادامه پیداکند میتواند منجربه

انزوای کامل اجتماعی شماشود.سعی

کنید اول خودوبعددیگران راببخشید آنگاه

شاهد خواهیدبود چقدرراحت می توانید

درجامعه وجمع دیگران حضورپیداکنیدولذت

ببرید.....................

دسته چهارم : شمابه طورکامل ازجامعه و

رفتارهای اجتماعی بیزارهستید .اغلب در

اتاق دربسته خودتان مشغول هستید وبا

تخیلات خودتان سرگرم گفت و گوهای بی

حاصل می باشید . مفاهیمی چون

مهمانی گردش و تفریح بادیگران برایتان

غریب بیگانه ونامفهوم است .تنهایی یگانه

دل مشغولی عزیز شما می باشد حال اگر

این تنهایی منجربه خودآگاهی گرددبازبد

نیست ولی اگرروزبه روز درگرداب دوری

ازاجتماع فروروید  به راستی وبه سرعت

باید فکری برای خود کنید..............

پس زودبجنبید که فردا بسیاردیراست !

نوشته شده در دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()


Design By : Pichak