ازدواج متولدین ماه ها با همدیگر

پیوند تیر با سایر ماهها

تیر با فروردین : (متوسط )
برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
تیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب )
نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند
تیر با خرداد : ( متوسط )
یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی
تیر با تیر : ( خوب )
علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد
تیر با مرداد : ( خوب )
خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق
تیر با شهریور:(بسیار خوب)
یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تیر با مهر : ( بسیار خوب )
هر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تیر با آبان : ( متوسط )
در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند
تیر با آذر : (بد )
یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
تیر با دی : (خوب )
از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود
تیر با بهمن : ( متوسط )
ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
تیر با اسفند : ( بسیار خوب )
پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل
________________________________________

پیوند مرداد با سایر ماهها

مرداد با فروردین : ( خوب )
پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
مرداد با اردیبهشت : ( بسیار خوب )
مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار
مرداد با خرداد : ( بسیار خوب )
اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت
مرداد با تیر : ( خوب )
اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند
مرداد با مرداد : ( خوب )
صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود
مرداد با شهریور : ( متوسط )
یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند
مرداد با مهر : ( خوب )
در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مرداد با آبان : (متوسط )
یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران
مرداد با آذر : ( متوسط )
یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
مرداد با دی :( متوسط )
به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
مرداد با بهمن : (خوب )
هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
مرداد با اسفند : ( خوب )
با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر
__________________________________

پیوند شهریور با سایر ماهها

شهریور با فروردین : (بد )
یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
شهریور با اردیبهشت : ( خوب )
صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت
شهریور با خرداد : (متوسط )
یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص
شهریور با تیر : ( بسیار خوب )
در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان
شهریور با مرداد : ( متوسط )
نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند
شهریور با شهریور : ( بسیار خوب )
هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند
شهریور با مهر : ( خوب )
مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا
شهریور با آبان : ( متوسط )
جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز
شهریور با آذر : ( بد )
تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
شهریور با دی : ( خوب )
یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
شهریور با بهمن : ( متوسط )
چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد
شهریور با اسفند :( خوب )
بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود
_________________________________________

پیوند مهر با سایر ماهها

مهر با فروردین : (بسیار خوب )
خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
مهر با اردیبهشت : ( خوب )
انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر با خرداد : (بسیار خوب )
آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند
مهر با تیر : ( بسیار خوب )
اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا
مهر با مرداد : ( خوب )
در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مهر با شهریور : ( خوب )
پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند
مهر با مهر : ( خوب )
به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند
مهر با آبان : ( متوسط )
اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند
مهر با آذر : ( بسیار خوب )
دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند
مهر با دی : ( متوسط )
نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند
مهر با بهمن : ( بد )
پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
مهر با اسفند : (بسیار خوب )
پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند
_________________________________________

پیوند آبان با سایر ماهها

آبان با فروردین : ( بد )
آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
آبان با اردیبهشت : ( خوب )
آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
آبان با خرداد : (متوسط )
برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند
آبان با تیر : (متوسط )
در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند
آبان با مرداد : ( متوسط )
یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران
آبان با شهریور : ( متوسط )
جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز
آبان با مهر : ( متوسط )
اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند
آبان با آبان : ( بد )
مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات
آبان با آذر : ( متوسط )
یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آبان با دی : ( بد )
هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
آبان با بهمن : ( بد )
یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
آبان با اسفند : (بد )
یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی
____________________________________________

پیوند آذر با سایر ماهها

آذر با فروردین : (عالی )
کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
آذر با اردیبهشت : (متوسط )
جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم
آذر با خرداد: ( بسیار خوب )
سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
آذر با تیر: ( بد )
یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
آذر با مرداد : (متوسط )
یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
آذر با شهریور: (بد )
تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
آذر با مهر : ( بسیار خوب )
دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد
آذر با آبان : ( متوسط )
یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آذر با آذر: ( بسیار خوب )
پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی
آذر با دی : ( متوسط )
خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند
آذر با بهمن : ( بسیار خوب )
از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
آذر با اسفند : ( متوسط )
یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد
_____________________________________

پیوند دی با سایر ماهها

دی با فروردین : (بد )
تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند
دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب)
با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
دی با خرداد : ( خوب )
خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
دی با تیر : (خوب )
از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند
دی با مرداد : (متوسط )
به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
دی با شهریور : ( خوب )
یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
دی با مهر : ( متوسط )
نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند
دی با آبان : ( بد )
هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
دی با آذر : ( متوسط )
خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند
دی با دی : (متوسط )
خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود
دی با بهمن : ( متوسط )
یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
دی با اسفند : ( متوسط )
یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
____________________________________

پیوند بهمن با سایر ماهها

بهمن با فروردین : ( بد )
سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
بهمن با اردیبهشت : ( بد )
کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر
بهمن با خرداد : ( بسیار خوب )
با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر
بهمن با تیر : ( متوسط )
ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
بهمن با مرداد : ( خوب )
هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
بهمن با شهریور : ( متوسط )
چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد
بهمن با مهر : ( بد )
پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش
بهمن با آبان : ( بد )
یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
بهمن با آذر : ( بسیار خوب )
از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
بهمن با دی : (متوسط )
یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
بهمن با بهمن : ( خوب )
پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف
بهمن با اسفند : (خوب)
یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر
__________________________________

پیوند اسفند با سایر ماهها

اسفند با فروردین : ( متوسط )
با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد
اسفند با اردیبهشت : ( خوب )
اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند
اسفند با خرداد : (بد )
خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر
اسفند با تیر : ( بسیار خوب )
پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل
اسفند با مرداد : (خوب )
هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر
اسفند با شهریور : ( خوب )
بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند
اسفند با مهر : ( بسیار خوب )
پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند با آبان : ( بد )
یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی
اسفند با آذر : ( متوسط)
یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد
اسفند با دی : ( متوسط )
یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
اسفند با بهمن : ( خوب )
یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر
اسفند با اسفند : ( بد )
به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیای

/ 44 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مددی

فرهنگ جان این ترم اصلا هم خوار نیست یکم بیشتر تلاش کن به درساتم بیشتر اهمیت بده ولی این وبلاگ تا دلتان بخواهد خوار است

مددی

هرچی این وبلاگ خوار است این پرچمه قشنگه

فرهنگ

بابا حمید تو که میدونی من تو عمرم اصلا اهل درس خوندن و این حرفا نبودم که ...[گریه] ولی تا دلتون بخواد پایه کنسلی امتحان (نمونش امار مهندسی مقاومت مصالح احتمال استاتیک و....)!!!

مددی

ولی درس خوبه ها فرهنگ جون یه چی بگو بگرخ آمار امتحان گرفت از 6 نمره شدم 6 ولی میترسم بلای ترم پیش سرم بیاد [زبان]

محمدب

تسبیح نبودم،تو مرا چرخاندی ،مشت بر مُهره تنهایی من پیچاندی ،مُهره دستان تو دنبال دعایی می گشت ،بارها دور زدی،ذهن مرا گرداندی، ذکرها گفتی و بر گفته خود خندیدی ،از همین نغمه تاریک مرا ترساندی ،بر لبت نام خدا بود،خدا شاهد ماست، بر لبت نام خدا بود و مرا رقصاندی، دست ویرانگر تو عادت چرخیدن داشت ،عادتت را به غلط چرخه ایمان خواندی، قلب صدپاره ی من مُهره صد دانه نبود، تو ولی گشتی و این گمشده را لرزاندی ... جمع کن؛ریشه ایمان دلم پاره شده ست، من که تسبیح نبودم تو مرا چرخاندی.

محمدب

قطعه شعری از استاد رحیم معینی کرمانشاهی اگر من جایِ او بودم؛ همان یک لحظه اول، که اوّل ظلم را می دیدم از مخلوقِ بی وجدان؛ جهان را با همه زیبایی و زشتی، به روی یکدِگر، ویرانه می کردم.... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ که در همسایه ی صدها گرسنه، بزمی گرم عیش و نوش می دیدم، نخستین نعره ی مستانه را خاموش آندم، بر لبِ پیمانه می کردم.... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ که می دیدم یکی عریان و لرزان؛ یکی پوشیده از صد جامه ی رنگین؛ زمین و آسمان را، واژگون، مستانه می کردم .... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ نه طاعت می پذیرفتم، نه گوش از بهراستغفارِ این بیدادگرها تیز کرده، پاره پاره در کفِ زاهد نمایان، تسبیح را صد دانه می کردم.... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ برای خاطر تنها یکی مجنونِ صحراگردِ بی سامان، هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو، آواره و دیوانه می کردم. ... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ به گردِ شمع سوزانِ دلِ عشاقِ سرگردان، سراپایِ وجودِ بی وفا معشوق را، پروانه می کردم. ... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ به عَرشِ کبریایی، با همه صبر خدایی، تا که می دیدم عزیزِ ن

محمدب

قطعه شعری از استاد رحیم معینی کرمانشاهی اگر من جایِ او بودم؛ همان یک لحظه اول، که اوّل ظلم را می دیدم از مخلوقِ بی وجدان؛ جهان را با همه زیبایی و زشتی، به روی یکدِگر، ویرانه می کردم.... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ که در همسایه ی صدها گرسنه، بزمی گرم عیش و نوش می دیدم، نخستین نعره ی مستانه را خاموش آندم، بر لبِ پیمانه می کردم.... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ که می دیدم یکی عریان و لرزان؛ یکی پوشیده از صد جامه ی رنگین؛ زمین و آسمان را، واژگون، مستانه می کردم .... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ نه طاعت می پذیرفتم، نه گوش از بهراستغفارِ این بیدادگرها تیز کرده، پاره پاره در کفِ زاهد نمایان، تسبیح را صد دانه می کردم.... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ برای خاطر تنها یکی مجنونِ صحراگردِ بی سامان، هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو، آواره و دیوانه می کردم. ... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ به گردِ شمع سوزانِ دلِ عشاقِ سرگردان، سراپایِ وجودِ بی وفا معشوق را، پروانه می کردم. ... عجب صبری خدا دارد! اگر من جای او بودم؛ به عَرشِ کبریایی، با همه صبر خدایی، تا که می دیدم عزیزِ ن

فرهنگ

صفحه ی 68 جزوه ی طرح ریزی رابطه ی آخر مخرجش سوتی داده ! ضربشون از i تا n نه از 1 تا n....[عینک]

mohajer

بنماي رخ که باغ و گلستانم آرزوست بگشاي لب که قند فراوانم آرزوست اي آفتاب حسن برون آ دمي ز ابر کان چهره ي مشعشع تابانم آرزوست گفتي بناز بيش مرنجان مرا برو آن گفتنت که بيش مرنجانم آرزوست آن دفع گفتنت که برو شه به خانه نيست آن ناز و باز تندي دربانم آرزوست زين همرهان سست عناصر دلم گرفت شير خدا و رستم دستانم آرزوست زين خلق پر شکايت گريان شدم ملول آن هاي و هوي و نعره ي مستانم آرزوست والله که شهر بي تو مرا حبس ميشود آوارگي کوه و بيابانم آرزوست يک دست جام باده و يک دست زلف يار رقصي چنين ميانه ي ميدانم آرزوست دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر کز ديو و دل ملولم و انسانم آرزوست والله که شهر بي تو مرا حبس ميشود آوارگي کوه و بيابانم آرزوست

درخت سیب

[لبخند]