معما................................

اتاقی دارای سه لامپ مجزا می باشد که کلیدهای آن در بیرون اتاق قرار گرفته اند

اتاق مذکور تنها دارای یک درب ورودی است .

چگونه میتوان متوجه شد که هر یک از کلید ها به کدام یک از لامپ های اتاق مورد نظر تعلق دارند

 در صورتی که اجازه داشته باشیم که تنها یک باردرب اتاق را باز کنیم و وارد اتا ق شویم

و پس از این یک بار دیگر اجازه ورود به اتاق را نداشته باشیم و درب دوباره قفل شود.!

/ 0 نظر / 3 بازدید